• 1


 

piątek, 23 luty 2018 16:00

Sokółka i Krynki maja gotowe plany do programu rewitalizacji [Zdjęcia]

Każda z gmin musiała wyznaczyć teren, który zostanie objęty rewitalizacją i przedstawić działania naprawcze, jakie zamierza tam przeprowadzić.

Tym samym już 21 gmin w naszym województwie ma gotowe programy. Wcześniej zostały przyjęte plany odnowy miast: Łomża, Suwałki, Bielsk Podlaski, Augustów, Sejny, Hajnówka, Wysokie Mazowieckie i Kolno oraz gmin: Sokółka, Juchnowiec, Mońki, Boćki, Łapy, Krynki, Zambrów, Gródek oraz Czarna Białostocka.

Gmina Sokółka

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.
Gmina Sokółka zakończyła prace nad utworzeniem dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka w ramach projektu „Sokółka pełna życia Gminny Program rewitalizacji Miasta Sokółka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka przyjęty uchwałą nr LXVIII/402/18 Rady Miejskiej w Sokółce w dniu 19 stycznia 2018r., otrzymał pozytywną opinię w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 i został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego na mocy Uchwały nr 271/3836/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Analiza zebranych statystycznych oraz wnioski wypracowane podczas spotkań konsultacyjnych pomogły w wyznaczeniu obszaru rewitalizacji, który ze względu na swoją charakterystykę został podzielony na 4 podobszary:
W skład Podobszaru I wchodzą następujące ulice: 1-go Maja, Barlickiego, Białostocka, Dąbrowskiego, Krótka, Kwiatowa, Lelewela, Osiedle Centrum, Pl. Kilińskiego, Pl. Kościuszki, Pocztowa, Ściegiennego, Warszawska, Wasilkowska.

W skład Podobszaru II wchodzą następujące ulice: Głowackiego, Mariańska, Osiedle Buchwałowo, Sawickiego.
W skład Podobszaru III wchodzą następujące ulice: Kryńska, Majowa, Nowa, Osiedle Zielone, Roski Małe, Wodna, Zimowa.

Podobszar IV obejmuje swoim zasięgiem sołectwo Stara Kamionka.

Zatwierdzony Lokalny Program Rewitalizacji umożliwia pozyskiwanie środków zewnętrznych w celu rozwiązania zdiagnozowanych problemów. Na liście projektów podstawowych znalazły się ostatecznie 22 zadania:
1. Aktywizacja i integracja osób i rodzin z obszaru rewitalizacji.
2. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
3. Integracja i aktywizacja seniorów na obszarze rewitalizacji.
4. Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
5. Remont budynku z przeznaczeniem na cele społeczne (ul. Dąbrowskiego 12 – budynek po starej policji).
6. Aktywizacja zawodowa i poprawa zdolności zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym.
7. Integracja mieszkańców poprzez wspólne inicjatywy sąsiedzkie.
8. Sieć kanalizacyjna – ul. Białostocka.
9. Modernizacja zabytkowej kamienicy przy Placu Kościuszki w Sokółce.
10. Zajęcia z lekkoatletyki – „Być aktywnym cały rok!”.
11. Półkolonie dla dzieci „Wakacje w Mieście” oraz Półkolonie dla dzieci „Ferie w Mieście”.
12.Świetlica w Sokółce Twoją szansą na przyszłość.
13. Miasteczko ruchu drogowego – spotkania edukacyjno – rekreacyjne.
14. Modernizacja terenu miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Zielonym w Sokółce.
15. Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo – rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą.
16. Modernizacja terenu zielonego na Osiedlu Zielonym z przeznaczeniem na park i teren rekreacyjno – wypoczynkowy.
17. Budowa placu zabaw wraz z altaną rekreacyjną.
18. Utworzenie miejsca spotkań na Osiedlu Buchwałowo.
19. Modernizacja dróg wewnętrznych wraz z dostępną infrastrukturą techniczną na Osiedlu Buchwałowo.
20. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce.
21.Rozszerzenie oferty kulturalnej Wiejskiego Klubu Kultury.
22. Modernizacja boiska sportowego oraz placu przyszkolnego na obszarze rewitalizacji.
Na liście projektów uzupełniających zostały umieszczone następujące zadania:
1. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego i poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na obszarze rewitalizacji.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy (zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne z wydzielonym kompleksem rekreacyjnym dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).
3. Modernizacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Piłsudskiego w Sokółce (Piłsudskiego 1).
4. Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji.
5. Utworzenie parku sensorycznego wraz z infrastrukturą przyległą.6
6. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budową infrastruktury lekkoatletycznej przy SP nr 1 i 2 w Sokółce.
7. Budowa kładki pieszo – rowerowej nad torami kolejowymi (Podobszar III).
8. Organizacja wydarzeń kulturalnych na obszarze rewitalizacji promujących obszar jako miejsce atrakcyjne dla mieszkańców.
9. Rozszerzenie oferty edukacyjnej i warsztatowej ośrodka kultury poprzez przebudowę i remont pomieszczeń oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
10. System informacji publicznej (tablice i słupy ogłoszeniowe) na obszarze rewitalizacji w Sokółce. 
11. Rozbudowa infrastruktury stadionu OSiR w Sokółce.
12. Modernizacja północnej i południowej części Placu Kościuszki w Sokółce.
13. Pracownia modelarska w Sokółce.

Realizacja projektów pozwoli na uczynienie obszaru rewitalizacji terenem funkcjonalnym i przyjaznym dla użytkowników. Rozwiązania infrastrukturalne będą odpowiadały potrzebom wszystkich grup społecznych. Udział mieszkańców w powyższych projektach pobudzi aktywność i przedsiębiorczość oraz sprawi, że mieszkańcy będą chętnie podejmowali oddolne działania na rzecz najbliższego otoczenia i wspólnej przestrzeni.

Gmina Krynki

Obszar rewitalizacji obejmie część terenu miejscowości Krynki stanowiący 0,64% całej powierzchni gminy. Na tym terenie zamieszkuje ponad 800 mieszkańców tj. niemal 25% populacji gminy. W skład obszaru rewitalizacji wchodzą następujące ulice: Kościelna, Kaukazka, Górna, Sokólska, Wąska, Piłsudskiego, 11 Listopada, Gen. J. Bema, Polna, Plac Jagielloński, Legionowa, Rynkowa, Grodzieńska, Cerkiewna, 1 Maja, Zaułek Gminny, Zaułek Szkolny, Targowa, Wojska Polskiego, Mokra, Garbarska, Graniczna, Spółdzielcza, Zaułek Nowy, Nadrzeczna, Zielona, Czysta, Grochowa, kwadrat wyznaczony ulicami: Ogrodowa, Stary Dwór, Al. Szkolna, Akacjowa oraz działki nr 3034, 3035 i 2865 położone przy Al. Szkolnej (stanowiące teren Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach).

Podstawowymi projektami rewitalizacyjnymi zgłoszonymi do Programu Rewitalizacji dla Gminy Krynki na lata 2017-2023 są:

1. Przebudowa ulic miejskich w Krynkach (ul. Kaukazkiej, ul. Górna, cz. ul. Zielonej, cz. ul. Czystej) jako usprawnienie połączenia z drogą wojewódzką nr 676 i drogami powiatowymi nr 1443B i 1272B.
2. Przebudowa cz. ul. Nowej, stanowiąca drogę gminną nr 104984B w Krynkach, jako usprawnienie połączenia z drogą powiatową nr 1443B.
3. Przebudowa cz. ul. Polnej, stanowiąca drogę gminną nr 104987B w Krynkach, jako usprawnienie połączenia z drogą wojewódzką nr 676 i drogą powiatową nr 1272B.
Powyższe zadania zostały już zrealizowane.
4. Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Granicznej w Krynkach.
5. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krynkach.
Zadanie już w trakcie realizacji.
6. Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Krynkach do potrzeb dla osób niepełnosprawnych. Zadanie już częściowo zrealizowane.
7. Zagospodarowanie placów przy ZSS w Krynkach, ul. Al. Szkolna 7 i ul. Al. Szkolna 10 poprzez budowę i rozbudowę placów zabaw, utwardzenie placów szkolnych, ustawienie małej architektury, posadzenie zieleni, remont boiska, remont budynków gospodarczych.
8. Rewitalizacja i dostosowanie do potrzeb turystycznych założeń parkowych w Krynkach i Grodnie - Stacjach Historycznej Drogi Królewskiej, wraz z cyklem imprez upamiętniających wspólną historię.
9. Zagospodarowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynkach, w tym remont/zagospodarowanie/likwidacja basenu odkrytego, budowa siłowni na świeżym powietrzu, rozbudowa placu zabaw oraz przebudowa boisk sportowych.
10. Remont budynku po byłej bibliotece ul. Piłsudskiego.
11. Remont budynku Biblioteki ul. Cerkiewna.
12. Remont budynku Stacji Opieki Caritas i gabinetu stomatologicznego – ul. Grodzieńska 40.
13. Myjnia bezdotykowa.
14. Terapia otwarta osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych (tzw. koalkoholików).
15. Szkoła Kolarska.
16. Utworzenie Spółdzielni Socjalnej Opiekunów Dzieci i Osób Starszych.
17. Szlak historyczno – przyrodniczy Gminy Krynki (szlak wielokulturowy).
18. Uporządkowanie terenu Cmentarza Żydowskiego.
19. Zagospodarowanie/rewitalizacja budynków po byłej garbarni.

Uzupełniającym przedsięwzięciem rewitalizacyjnym jest projekt renowacji oraz poprawy infrastruktury zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Krynkach, który jest planowany na obszarze zdegradowanym, jednak nie znajduje się w granicach obszaru rewitalizacji.

 Źródło: Urząd Miasta Sokółka, Krynki

opr./WŻ/

 

 

Kontakt


SOKÓŁKA TV SP. Z O.O
ul. Sikorskiego 25
16-100 Sokółka

tel: 666 828 883
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 368683063
NIP: 5451817935
Numer KRS: 0000702479

Reklama

Czynne od pn-pt w godzinach 8:00 - 16:00
tel: 662 432 320 e-mail: reklama@sokolka.tv

EFRROWLEADERIdeaLANPROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.